แผนการเรียนรู้แผนการเรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Weblog
วิชา สุขศึกษา 
สาระที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่
ตัวชี้วัด
สาระแกนกลาง
เนื้อหา
1
1.อธิบายความสำคัญของฟัน 
2. อธิบายขั้นตอนในการดูแลรักษาความสะอาดปากและฟันได้
 3.วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตของฟันของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
- ความสำคัญของการดูแลรักษาฟัน
-  ความสำคัญของฟัน
                                
-  ขั้นตอน การแปรงฟันอย่างถูกวิธี           
2
     4.ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาปากและฟันได้
     5. ยกตัวอย่างผลที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษาปากและฟันได้
- วิธีการดูแลรักษาฟัน
- การป้องกันอันตรายที่มีผลต่อฟัน


จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้นักเรียนสามารถ บอกความสำคัญของการแปรงฟันได้                                                                                                  
  2. เพื่ออธิบายขั้นตอนในการดูแลรักษาความสะอาดปากและฟันได้
3.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการดูแลรักษาปากและฟันได้
4.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษาปากและฟันได้
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และข้าใจในเรื่องการแปรงฟันขั้นตอนการแปรงฟันรวมไปถึงสามารถบอกลักษณะของฟันและความสะอาดของฟันผู้อื่นได้และรู้จักวิธีการดูแลรักษาฟันที่ถูกวิธีรวมไปถึงการทำงานอย่างสร้างสรรค์

 สื่อการเรียนการสอน
        http:// khuan49@ blogspot.com/
     

 กิจกรรมการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1
          1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ weblog
         2. ให้นักเรียนจับคู่ แล้วยืนหันหน้าเข้าหาเพื่อน อ้าปากและยิงฟันให้เพื่อนดู เพื่อสังเกตว่าเป็นอย่างไรบ้าง
         3. ให้นักเรียนใช้มือข้างใดข้างหนึ่งป้องปากและจมูก จากนั้น หายใจออกทางปากพร้อมกบสูดลมหายใจเข้าทางจมูกทันที แล้วตรวจสอบว่า นักเรียนมีกลิ่นปากหรือไม่                                                                                              
        4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะโดยทั่วไปภายในช่องปากและฟันว่า ภายในช่องปากประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สีของฟัน และสภาพฟันเป็น อย่างไรบ้าง เป็นต้น 
         5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการแปรงฟันที่ถูกวิธี แล้วให้แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงการแปรงฟันที่หน้าชั้น ให้เพื่อนต่างกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการแปรงฟังที่ถูกวิธีแล้วบันทึกในใบงานที่ 1-2            
       6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยครูเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ บนกระดาน
        . สัปดาห์ที่  2
       1. ให้นักเรียนเขียนคำขวัญในการรักษาความสะอาดของฟัน ลงในใบงานที่ 3เรื่อง ฟ. ฟัน
       2. นักเรียนวาดโครงสร้างของฟัน และบอกวิธีการทำความสะอาดฟัน ลงใน ใบงานที่ 4
       3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการทำกิจกรรม
      4. นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมและทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ weblog

 การประเมินผล
1. หน้าที่ของฟัน คือข้อใด
2. คนที่ฟันผุ เคี้ยวอาหารไม่ได้ จะทำให้อวัยวะใดต้องทำงานหนัก
3. ฟันชุดแรกของคนเรา คือข้อใด
4. ฟันน้ำนมมีทั้งหมดกี่ซี่
5.ฟันที่ใช้กัด หรือตัดอาหารคือข้อใด
6. ฟันตัด หรือฟันหน้า มีรากฟันกี่ราก
7. ฟันชนิดใด มีรูปร่าง แหลม อยู่ตรงมุมปาก
8. . ส่วนของฟันที่ฝังอยู่ใต้เหงือก คือข้อใด
9. โรคฟันผุ เกิดจากการทำลายของเชื้อโรคชนิดใด
10. ส่วนใดของฟัน มักเป็นที่สะสมของคราบหินปูน
11. ฟันซี่น้ำนมซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุประมาณเท่าใด
12. ฟันแท้ซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุประมาณเท่าใด
13. ฟันน้ำนมมีกี่ซี่
14. ฟันน้ำนมมีกี่ซี่
15. ฟันธรรมชาติมีกี่ชุด
16. การแปรงฟันควรใช้แปรงขนนุ่มหรือแข็งเพราะอะไร
17. เราควรใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ทำไม
18. บุคคลใดที่ทำตัวได้ถูกวิธี
19. ฟันด้านบนของฟันแท้มีกี่ซี่
20. นักเรียนควรไปหาหมอฟันปีละกี่ครั้ง